Bộ Kế hoạch và đầu tư đề nghị nâng mức dư nợ vay cho Thanh Hóa

Bộ Kế hoạch và đầu tư đề nghị nâng mức dư nợ vay cho Thanh Hóa

Kinh tế - Đầu tư Thị trường

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai với đa dạng dự án quy mô lớn. Mức tỷ lệ dư nợ vay của Thanh Hóa nâng 60% trên tổng số thu ngân sách được hưởng. Theo phân cấp Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị mà chúng tôi nắm được. Bên cạnh những dự án ODA, 30.000 tỷ đồng là con số Thanh Hóa cần huy động trong giai đoạn tới tỉnh Thanh Hóa còn nhiều dự án trọng tâm trên địa bàn tỉnh cần đầu tư.

Thanh Hóa được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương

Thanh Hóa được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương

Tại Dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo trình Quốc hội. Thanh Hóa được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương. Vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước. Và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ về cho tỉnh vay lại. Với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp.

Tổng mức vay và bội chi ngân sách tỉnh hàng năm do Quốc hội quyết định. Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 7 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 về mức dư nợ vay của ngân sách địa phương. Tỉnh Thanh Hóa được áp dụng mức dư nợ vay không quá 20% số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp.

Mức dư nợ vay tối đa của Thanh Hóa là 2.636 tỷ đồng

Trong khi đó, theo tính toán của Bộ Tài chính, với mức dư nợ vay 20% theo quy định hiện hành. Tính theo dự toán năm 2021. Thì mức dư nợ vay tối đa của tỉnh là 2.636 tỷ đồng. Nếu nâng hạn mức dư nợ vay 60% (tính theo dự toán năm 2021). Thì mức dư nợ vay tối đa của tỉnh là 7.909 tỷ đồng.

“Việc quy định tăng giới hạn mức dư nợ vay. Bảo đảm cho tỉnh Thanh Hóa có thêm dư địa được vay phù hợp. Với bối cảnh thực hiện đẩy mạnh cơ chế cho phép chính quyền địa phương vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài. Đồng thời đáp ứng được nhu cầu vay lại vốn nước ngoài cho 13 dự án ODA. Trong giai đoạn 2021 – 2025 với tổng mức đầu tư dự kiến 12.287 tỷ đồng. Và nhu cầu vốn vay lại 2.707 tỷ đồng”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.

Thanh Hóa còn có nhu cầu huy động 30.000 tỷ đồng

Bên cạnh các dự án ODA, trong giai đoạn tới tỉnh Thanh Hóa còn có nhu cầu huy động vốn đầu tư. Cho nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh (với tổng mức đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng). Thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương. Vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước…

Đặc biệt, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc tăng mức dư nợ vay này được kiểm soát trong giới hạn trần nợ công của cả nước. Vì tổng mức vay và bội chi ngân sách của tỉnh Thanh Hóa hàng năm. Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước do Quốc hội quyết định.

“Do đó, việc tạo điều kiện cho tỉnh có thêm nguồn lực đê đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội. Huy động vốn đầy đủ là phù hợp với điều kiện, khả năng ngân sách của địa phương. Đáp ứng được nhu cẩu phát triên kinh tế – xã hội đến năm 2030. Nhưng vẫn đảm bảo an toàn, bền vững nợ công”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh.

Thanh Hóa còn có nhu cầu huy động 30.000 tỷ đồng

Bên cạnh đó, căn cứ tiềm năng, lợi thế phát triển. Nhu cầu huy động vốn đầu tư và dự kiến khả năng thu từ các nguồn thu tiền sử dụng đẩt, sổ. Tăng thu ngân sách hàng năm và chi từ nguồn chi đầu tư xây dựng cơ bản hằng năm. Thì tỉnh Thanh Hóa sẽ đảm bảo được khả năng hấp thụ vốn. Cũng như nghĩa vụ trả nợ vay của ngân sách tỉnh theo hạn mức dư nợ vay đề xuất 60%.

Thanh Hóa phê duyệt bổ sung hơn 13 tỷ cho các huyện, thị xã, thành phố

Theo Quyết định, tổng kinh phí bổ sung cho các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ các Tổ giám sát phòng, chống dịch Covid-19 thôn, bản, khu phố trên địa bàn là 13.179.000.000 đồng.

Hiện nay toàn tỉnh có 4.393 Tổ giám sát phòng, chống dịch Covid-19 thôn, bản, khu phố tại 27 huyện, thị, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính thực hiện các thủ tục, nghiệp vụ thông báo bổ sung có mục tiêu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của các địa phương, đơn vị, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí được bổ sung đúng mục đích, nội dung, đối tượng và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình có liên quan.

Tags: , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *